آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار کارگروه

هفتمین جلسه کمیته تخصصی معاینه فنی هفتمین جلسه کمیته تخصصی معاینه فنی در تاریخ 97/08/13 با حضور ذینفعان در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
هفتمین جلسه کمیته تخصصی معاینه فنی در تاریخ 97/08/13 با حضور نمایندگان وزارت کشور، ستاد معاینه فنی خودروهای تهران و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار شد. نهایتا با اتفاق اعضا مقرر گردید:
  1. ارتباط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سامانه سیمفا توسط وزارت کشور برقرار شود.
  2. مکاتبات لازم با وزارت کشور درخصوص دریافت گزارش تحلیل حساسیت میزان ردی خودروها در معاینه فنی با توجه به تغییر حدود مجاز و داده‌های سامانه سیمفا انجام شود.
  3. مکاتبات لازم با ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به منظور دریافت داده‌های معاینه فنی خودروهای سبک این شهر انجام شود.
  4. مکاتبه با وزارت کشور برای دریافت اطلاعات سیاهه انتشار ناوگان خودرویی کشور انجام شود.
  5. حدود مجاز پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست جهت اعلام نظر به اعضای کمیته فنی ارسال شده و حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات اعضا درخصوص حدود پیشنهادی اعلام شود.
  6. پیگیری‌های لازم جهت دریافت گزارشات ماهانه بازرسی ادارات کل محیط زیست استان‌ها از مراکز معاینه فنی مطابق فرمت مندرج در دستورجلسه معاونت محیط زیست انسانی انجام شود.
بيشتر