جلسه تدوین بیمه برای حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی خطرناک سالانه تعداد زیادی سوانح جاده ای آلاینده های زیست محیطی به وقوع می پیوندد که اکثراً نتیجه تصادفات تانکرهای نفتی می باشند.
سالانه تعداد زیادی سوانح جاده ای "آلاینده های زیست محیطی" به وقوع می پیوندد که اکثراً نتیجه تصادفات تانکرهای نفتی می باشند. براساس آمارهای موجود در شش سال گذشته 327 حادثه نفتی رخ داده است. بدیهی است این نوع حوادث که در مورد حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک و مواد نفتی حادث می شوند، بی تردید منجر به نشت اینگونه مواد آلاینده در محیط پیرامونی محل حادثه می گردد. این آلودگی ها، منابع زیست محیطی از جمله خاك، آب و هوا را دچار خسارات جبران ناپذیری می کنند. این امر نشانگر نیاز کشور به ایجاد پوشش بیمه زیست محیطی برای سوانح جاده ای به منظور جبران خسارتها و رفع آلودگی می باشد. معمولاً مشکلات در این زمینه در حوادثی بیشتر نمود می یابد که عمدتاً، حادثه منجر به فوت متخلفین بروز حوادث جاده ای می گردد. در این موارد با توجه به فوت راننده، مسئولی برای پاکسازی مشخص نمی باشد و فقدان متولی حقیقی و عدم وجود پوشش بیمه ای در جهت مدیریت آلودگی زیست محیطی، را با مشکل مواجه می سازد. 
در این خصوص با استناد به قوانین و مقررات و استانداردهای مورد عمل سازمان و همچنین آیین نامه اجرائی حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی خطرناک، اقدامات زیادی در سطح کشور برای به حداقل رسانی تبعات ناشی از حمل و نقل مواد خطرناک که عمدتاً به دلیل شرایط نامناسب جاده ای، عدم استفاده از تانکرهای مناسب و نیز عدم آگاهی راننده به مواد مورد حمل و .... منجر به تصادفات جاده ای و انتشار انواع آلاینده ها شده اند،  صورت گرفته است و ایجاد پوشش بیمه زیست محیطی به عنوان یک راهکار موثر برای مدیریت آلودگی ها پیش از وقوع حادثه مد نظر واقع شد. پیشنهاد مذکور به همراه سوابق به استحضار ریاست محترم سازمان رسانده و پیرو دستور آقای دکتر کلانتری جهت اقدام درخصوص پیشنهاد مذکور جلسه تدوین بیمه حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی خطرناک در راستای بررسی اولیه پیش نویس ماده واحده "قانون ایجاد و اجباری نمودن پوشش بیمه مسئولیت زیست محیطی حوادث حمل و نقل جاده ای شیمیایی " و همچنین نحوه محاسبه خسارت زیست محیطی در تاریخ های 2/5/98 و همچنین  9/5/98 با دعوت از بیمه مرکزی ، بیمه ایران، بیمه دانا ، بیمه کارآفرین، سندیکای بیمه گران، مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت راه و شهرسازی،  دفتر حقوقی و امور مجلس، دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین صندوق ملی محیط زیست برگزار گردید. 
این موضوع در دست پیگیری در دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک می باشد که گزارش پیشرفت کار و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. 
بيشتر