\
آیکون منو
اخبار مرتبط
ت
سه شنبه 26/3/1394 برگزاری دومین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه دومین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه با حضور مدیران و نمایندگان 16 وزارتخانه و دستگاه مرتبط، معاونین آموزش و پژوهش و توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان روز سه شنبه مورخ 26/3/94 در سالن سرو برگزار گردید.
دومین جلسه شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه با حضور مدیران و نمایندگان 16 وزارتخانه و دستگاه مرتبط، معاونین آموزش و پژوهش و توسعه مدیریت ، حقوقی و امور مجلس سازمان  روز سه شنبه مورخ 26/3/94 در سالن سرو برگزار گردید.
در این جلسه مفاد پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست جهت درج در برنامه ششم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه آقای مهندس مجابی به ارایه گزارش مختصری در خصوص روند تصویب سیاست های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام در 4 بحث عناصر حیاتی، مشارکت عامه جامعه و فرهنگ، اقتصاد محیط زیست و دیپلماسی محیط زیست و اختصاص یک بند مستقل تحت عنوان " عزم ملی برای حفاظت محیط زیست با استفاده از سیاست های کلی نظام " پرداختند . ایشان همچنین در خصوص  روند نظام برنامه ریزی در سازمان طی برگزاری جلسات متعدد در کارگروه های تخصصی معاونت های سازمان و تشکیل حدود 30 جلسه کمیته تدوین برنامه ششم، بیان داشتند که برای دستیابی به مفاد برنامه ابتدا چالش ها احصا و نقاط ضعف، قوت و تهدید و فرصت مورد بررسی قرار گرفته و آسیب شناسی برنامه های چهارم و پنجم توسعه انجام و براساس مجموعه مباحث مفاد پیشنهادی سازمان تهیه شده است.
در این جلسه مواد پیشنهادی با موضوعات آموزش همگانی و اطلاع رسانی، نظام اطلاعات محیط زیستی، بسیج عمومی برای حفاظت از محیط زیست، پژوهش های کاربردی و دانش بنیان و نظام ارزیابی راهبردی ارایه و مورد بحث وبررسی اعضای شورا قرار گرفت. و مقرر شد اعضای محترم شورا پیشنهادات خود را ظرف یک هفته به مرکز برنامه ریزی ، تحول اداری و بودجه ارایه نمایند تا در کمیته تلفیق در تدوین نهایی مفاد مورد نظر قرار گیرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر