\
آیکون منو
اخبار مرتبط
سه شنبه 5/12/1393 برگزاری بیست و یکمین جلسه کمیته تدوین برنامه ششم توسعه بیست و یکمین جلسه کمیته تدوین برنامه ششم توسعه صبح روزسه شنبه 5 اسفند در سالن اجتماعات سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور روسای کارگروههای برنامه ریزی تخصصی، و نمایندگان سایر دفاتر و سایر مدعوین برگزا ر شد.
در ابتدای جلسه آقای مهاجری طهرانی ضمن ارایه گزارش جلسه قبل در خصوص مواد قانونی محیط زیست دریایی، دستور کار جلسه حاضر را بررسی احکام پیشنهادی معاونت محیط زیست طبیعی اعلام نمودند که طی 12 جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی در این معاونت تهیه شده است.
سپس اعضا حاضر به بحث و بررسی در خصوص کلیات  احکام 29 گانه پیشنهادی معاونت محیط زیست طبیعی مشتمل بر 2 موضوع خاص در خصوص بوم سازگان کوهستان زاگرس و حوضه آبریز دریاچه ارومیه و 27 حکم پیشنهادی در سایر حوزه ها پرداختند.
از سوی اعضا پیشنهاداتی در خصوص افزودن موضوعاتی مانند گسترش شهرسازی، سازماندهی جوامع محلی، اسناد مالکیت مناطق تحت مدیریت سازمان، آزاد سازی معارضات و مستثنیات، تعیین استانداردهایی برای توسعه و چرای بی رویه طرح شد. همچنین خواسته شد که بعضی موارد که ماهیت اجرایی تری دارند، در آیین نامه ها طرح گردند.
آقای دکتر نمکی ضمن تاکید بر این امر که با توجه به امکانات محدود سازمان، فقط با واگذاری و برون سپاری معقول و منطقی امکان انجام وظایف تعریف شده در مواد پیشنهادی برای سازمان مقدور می باشد،  پیشنهاد نمودند که جلسه مشترکی در خصوص موارد مطروحه در احکام پیشنهادی محیط زیست طبیعی با آقایان دکتر کلانتری، دکتر مکنون و نمایندگان وزارت نیرو که در حوزه آب فعال هستند برگزار شود.
در پایان مقرر شد اعضای کمیته، مواد پیشنهادی معاونت محیط زیست طبیعی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و ادامه بحث و جمع بندی در این خصوص در جلسه آتی انجام گیرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر