\
آیکون منو
اخبار مرتبط
سه شنبه 14/11/1393 برگزاری نوزدهمین نشست تدوین برنامه ششم توسعه نوزدهمین جلسه کمیته تدوین برنامه ششم توسعه صبح روزسه شنبه 14 بهمن در سالن اجتماعات سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور روسای کارگروههای برنامه ریزی تخصصی، و نمایندگان سایر دفاتر و سایر مدعوین برگزار شد.
در ابتدای جلسه آقای مهاجری طهرانی از انجام مکاتباتی در خصوص عنوان آب و محیط زیست در برنامه ششم و نیز تهیه سیاست های کلی محیط زیست در برنامه ششم توسعه خبر داددند و آقای دکتر نمکی نیز اطلاعاتی در خصوص پیگیری های صورت گرفته در خصوص تشکیل دفتر محیط زیست در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه دادند.
سپس خانم دکتر مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان از تشکیل مداوم جلسات کارگروه برنامه ریزی معاونت در طی سه ماه گذشته خبر داد و سپس مدیر کل دفتر آمار و فناوری اطلاعات نسبت به ارایه گزارش در خصوص چالش ها، سیاست ها، راهبردها پیشنهادی آن حوزه پرداختند و برای رفع چالش های مطروحه در قالب سیاست ها و راهبردها به ارایه برنامه های متناظر آنها را پیشنهاد دادند .
سپس اعضای حاضر به بحث و بررسی در این خصوص پرداخته و خواستار مشخص شدن گروههای هدف، مکانیزم ها و الگوی های آموزشی بر اساس جغرافیای مناطق و دسته بندی و توانمند سازی در سطوح سیستمی، سازمانی و فردی و نیز برنامه ریزی آموزشی برای سایر دستگاهها شدند، همچنین در زمینه پژوهش، ایجاد پایگاه اطلاعاتی پژوهش های کاربردی و نیز بانک اطلاعاتی از نتایج پژوهش ها در سازمان از جمله پیشنهادات مطروحه بود.
در انتها آقای مهاجری طهرانی، رییس مرکز برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری اعلام کردند که با توجه به ارایه گزارش سیاست ها، برنامه ها و راهبردهای کلیه معاونت ها، در قدم بعد، کمیته تلفیق نظام جامع برنامه ریزی به تلفیق برنامه ها با نگرش سازمانی پرداخته و پس از کسب نظر کارگروهها، برای کسب نظرات فعالین محیط زیستی و آحاد مردم بر روی پورتال سازمان قرار خواهد گرفت و در نهایت با جمع بندی کلیه نظرات، نتایج برای تایید نهایی در شورای برنامه ریزی طرح خواهد گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر