مديرعامل صندوق ملی محیط زیست منصوب شد در حکمی از سوی عیسی کلانتری،معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، اميرارسلان مهاجري طهراني به عنوان مديرعامل صندوق ملی محیط زیست منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در متن حکم عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به اميرارسلان مهاجري طهراني آمده است: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق ملی محیط زیست به تاریخ 30 شهریور 1399و در اجرای ماده 13 اساسنامه صندوق، به موجب این حکم از تاریخ5 مهرماه 1399 به مدت 2 سال به عنوان «مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست» منصوب می شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.
بيشتر