مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست منصوب شدند در ابلاغ های جداگانه از سوی عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست اعضای هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ابلاغ های جداگانه ،كيامرز قاسمي زانياني بعنوان عضو موظف هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست، مظفر نيك پور بعنوان عضو غیرموظف هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست، اميرارسلان مهاجري طهراني بعنوان مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست و عضو موظف هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست، لعبت تقوي بعنوان عضو غیرموظف هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست و مسعود شهسواري بعنوان عضو موظف هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست منصوب شدند.

بيشتر