انتصاب عضو هیات ارزیابی اقامه نماز سازمان حفاظت محیط زیست در ابلاغی از سوی اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس، امیر عبد الرضا سپنجی به عنوان عضو هیات ارزیابی اقامه نماز سازمان منصوب شد.

     

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست،  در ابلاغ اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس  خطاب به امیر عبد الرضا سپنجی آمده است: به منظور اجرای  بخشنامه شماره  82243/01/1 مورخ 26/01/1398 ستاد اقامه نماز و به استناد ماده 20 آئین نامه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز مصوب هیئت محترم وزیران، بخشنامه شماره 749977 مورخ 28/12/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین مفاد دستور العمل اجرایی نظام جامع برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دستگاه ها ، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان" عضو هیات ارزیابی  اقامه نماز سازمان" منصوب می نمایم .

امید است ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های سامانه جامع ارزیابی عملکرد دستگا هها ( سجاد )  برای اجرای کامل مفاد آئین نامه اجرایی فرآیند ارزیابی عملکرد سال 98 در زمینه اشاعه و توسعه  فرهنگ نورانی نماز موفق و موید باشید .

بيشتر