سرپرست دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست منصوب شد در حکمی از سوی معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست خیرالله مرادی به عنوان سرپرست دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست در حکم اسکندر امیدی نیا معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به  خیرالله مرادی آمده است:
به موجب نامه شماره 26468/600/98 مورخ 27/06/98 ، جنابعالی به عنوان سرپرست "مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست" منصوب می شوید.
امید است با همتی بلند و عزمی منبعث از توکل به قادر متعال در راستای سیاستهای کلان محیط زیست کشور و با مشارکت همه کارشناسان در امور زیر اهتمام ویژه داشته باشید. 
1.    تدوین نظام دارایی های محیط زیستی با تمرکز بر ارزشگذاری اقتصادی  زیست بومها و منابع محیط زیستی، برآورد هزینه های خسارات وارده به محیط زیست، حسابداری سبز ، حسابهای اقماری محیط زیستی  در چارچوب همه ابزارهای اقتصادی و ظرفیتهای حقوقی کشور. 
2.    تهیه مفاد آموزشی جهت ترویج رویکرد برنامه ها و معیارهای نوین اقتصادی در پایداری منابع ( اقتصاد سبز، اقتصاد چرخشی و ... ) با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای مشارکتهای اجتماعی و حقوق شهروندی .
3.    تدوین برنامه های توسعه مشاغل سبز و سبزسازی مشاغل ، نظارت و بروزرسانی آن.
4.    تدوین نظام فناوری محیط زیستی با تاکید بر احصاء اولویت های امور پژوهشی فناوری های حوزه محیط زیست در چارچوب اهداف توسعه پایدار محیط زیستی .
5.    تلاش جهت راهبری پژوهش محیط زیستی کشور در راستای تولید فناوریهای سازگار با محیط زیست از طریق بکارگیری ظرفیتهای پژوهشگاهها ، دانشگاهها و سایر سازمانهای مرتبط. 
6- تهیه بانک اطلاعاتی از طرح ها و پژوهش های انجام شده در حوزه فناوری های محیط زیست.                        
 
توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمتگزاری به حوزه محیط زیست کشور از خداوند منان مسئلت دارد.

 
بيشتر