آیکون منو

اخبار دفتر

تکثیر و پرورش عقرب و زالو و معضلات آن اخیرا افرادی در قالب عناوینی همچون پیشرفت علم ، خودکفایی و اشتغالزایی اقدام به تبلیغات گسترده در زمینه پرورش عقرب و زالو کرده اند  دکتر آذین، رئیس گروه جانوری دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخائرژنتیکی اظهار داشتند،  اخیرا افرادی در قالب عناوینی همچون پیشرفت علم ، خودکفایی و اشتغالزایی اقدام به تبلیغات گسترده در زمینه پرورش عقرب و زالو کرده اند. بعضاً در منابع خبری معتبر کشور نیز مصاحبه هایی در این زمینه صورت گرفته است . هدف اصلی این شرکتها و موسسات خصوصی جمع آوری عقرب و زالو از محیط طبیعی و پرورش آنها به منظور ارائه به متقاضیان پرورش است. البته متقاضیان مزبور با شرکت در کلاسهای توجیهی برگزار شده توسط همین موسسات در چرخه معیوبی گرفتار می شوند که نتیجه آن از دست رفتن سرمایه اولیه متقاضی و نابودی تنوع زیستی و اکوسیستمهای طبیعی از یک سو و سود موسسات خصوصی با فروش طرحهای توجیهی غیرعلمی و غیر عملی تکثیر و پرورش عقرب و زالو ، مشاوره و برگزاری دوره آموزشی و... از سوی دیگر خواهد بود .

علیرضا نادری کارشناس دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخائرژنتیکی اضافه نمودند، گرچه در نقاط مختلف دنیا پرورش عقرب و زالو به روش  قانونی و صحیح انجام می شود و منافع پزشکی و علمی آن به اثبات رسیده است ولی این هجمه برای افراد غیر متخصص که فقط به منافع مالی آن می اندیشند چیزی جز زیان و نابودی برای محیط زیست و منافع ملی کشور نخواهد داشت . از آنجاییکه رسالت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست حفظ عرصه ها و اکوسیستمهای طبیعی کشور به همراه همه زیستمندان آن است لذا دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخائرژنتیکی با مشارکت در تدوین دستورالعمل های حفاظتی برای پرورش گونه های مزبور در همکاری با دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید و نیز پیگیری نظارت و کنترل برشرکتها و موسسات غیر قانونی در این زمینه تلاش دارد با جلوگیری از فعالیت این گونه افراد سودجو  ،  در راستای حفاظت از محیط زیست کشور گامهای موثر و قانونمندی برداشته شود .


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر