آیکون منو

اخبار دفتر

خبر غار دیرینه
بقایای مهره داران غارها در یران بقایای مهره داران دوران چهارم در نواحی زیادی از یران به ویژه غارها قابل دستیابی می باشند بقایای مهره داران غارها در یران
بقایای مهره داران دوران چهارم در نواحی زیادی از یران به ویژه غارها قابل دستیابی  می باشند ، نمونه هایی که در این محیطها مشاهده میشوند ممکن است شامل قطعات بزرگ استخوان ، قطعات شکسته و آسیب پذیر و قطعات خرد شده یا قطعات ریز استخوان های کوچک مثل مهره ها ، بندهای انگشتان و دندانها و آرواره های پستانداران کوچک باشند .
شناسایی تاکسونومیک نمونه های استخوانی ، بنیادی ترین و نخستین بخش پژوهش های مرتبط با بقایای سنگواره شده مهره داران است . مبنای اصلی برای شناسایی نمونه ها آناتومی و ریخت شناسی مقایسه ای استخوانهاست ؛ در صورتیکه امکان حفاری لایه لایه وجود داشته باشد و لایه ها مشاهده شود  تلاش می شود مقایسه ها   شامل تحلیل های جمعیتی نیز باشد.
به علاوه میتوان با ثبت مراحل استخراج نمونه ها  از لایه های کف غار با تکیه بر سن نسبی نمونه ها نمونه هایی که در یک سطح رسوبی قرار گرفته اند به یک سن نسبی واحد منتسب کرد به این ترتیب امکان مقایسه ای برای نمونه هایی که در یک سطح رسوبی قرار گرفته اند وجود خواهد داشت .
تهیه کننده: آنا اسماعیلی
کارشناس فسیل شناسی
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر