اخبار دفتر

پوستر رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از ویروس کرونا در اماکن اداری

در پی شیوع ویروس کرونا و با هدف عدم گسترش و پیشگیری و حفاظت از کارکنان ادارات، دفتر مدیریت پسماندها پوستر رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از ویروس کرونا در اماکن اداری را منتشر کرد.

در پی شیوع ویروس کرونا و با هدف عدم گسترش و پیشگیری و حفاظت از کارکنان ادارات، دفتر مدیریت پسماندها،  پوستر "
رعایت نکات ایمنی و پیشگیری از ویروس کرونا در اماکن اداری" را منتشر کرد.

فایل PDF پوستر اینجا قابل دریافت است.

 
بيشتر