اخبار دفتر

ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای بخش نیرو تدوین شد

ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای بخش نیرو تدوین شد.

حسن پسندیده، مدیرکل دفتر مدیریت پسماندهای سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام خبر فوق افزود، سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای ماده 11 قانون مدیریت پسماندها با مشارکت وزارت نیرو نسبت به تدوین ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای بخش نیرو اقدام و جهت تصویب آن را به شورایعالی حفاظت محیط زیست ارسال نموده است.

مدیرکل دفتر مدیریت پسماندها تصریح کرد این ضوابط در 24 ماده و13تبصره، شرایط و ضوابط مدیریت پسماندها از قبیل کاهش، نگهداری، تفکیک، برچسب گذاری، حمل و نقل، بازیافت، دفع و آموزش مدیران و پرسنل شاغل در بخش مدیریت پسماند های بخش نیرو بر اساس منابع تولید پسماند در حوزه های آب و برق را تعیین نموده است که بر اساس ماده 11 قانون مدیریت پسماندها نظارت و مسئولیت حسن اجرای این ضوابط نیز به عهده وزارت می‌باشد.

پسندیده اذعان داشت تولیدکنندگان پسماندهای بخش نیرو موظف‌اند اظهار نامه و اطلاعات کمی و کیفی پسماندهای تولیدی و روش‌های مدیریت آن را به سازمان و وزارت اعلام نمایند و به موجب ماده 7  قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماندهای تولیدی بر عهده سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی تولید کننده پسماندهای بخش نیرو می باشد.

بيشتر