اخبار دفتر

برگزاری سلسله جلسات مباحث مرتبط با کنوانسیون بازل

اولین جلسه آموزشی کنوانسیون بازل برگزار شد.

جلساتی پیرامون نحوه گزارش دهی و آشنایی با تعهدات کشور و همچنین بررسی آخرین دستورالعمل ها و دستاوردهای کنوانسیون بازل (کنوانسیون حوزه مدیریت پسماند) توسط اساتید دانشگاه شهید بهشتی در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می گردد.

شایان ذکر است این جلسات ادامه دار بوده و با دعوت از کارشناسان مرتبط با حوزه پسماند از ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها برگزار خواهد شد.

عكس های مرتبط :
بيشتر