اخبار دفتر

گزارش نهایی همایش ملی مدیریت پسماند (26 آبان - تهران)

گزارش نهایی همایش ملی مدیریت پسماند (26 آبان - تهران)
فایل گزارش نهایی همایش ملی مدیریت پسماند اینجا قابل دسترسی است.

Final Report of National Conference on Waste Management (November 26 - Tehran)
Apply this report here in English
بيشتر