اخبار دفتر

دومین شماره بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

دومین شماره بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

در این شماره می خوانیم...

 اندیشه جهانی شهروندی راهبرد درک چالش مدیریت پسماند
یک نمونه مدل کرادفاندینگ (crowdfunding)
برگزاری همایش بین المللی مدیریت پسماند
اقدام خلاقانه شهرداری منطقه 3 تبریز در حوزه مدیریت پسماند شهری

روش های کاهش پسماند

فایل PDF خبرنامه از  اینجا  قابل دریافت است.
بيشتر