پرسشهای متداول

دوشنبه 29 بهمن 1397 در صورت ورود خسارت از سوی حیات وحش به باغات و مزارع چگونه می توان جهت دریافت خسارت مربوطه اقدام نمود؟

لازم است فرد خسارت دیده مستندات خود را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان ارسال تا پس از انجام بررسی های میدانی و کارشناسی مستندات به اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید ارسال تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.

بيشتر