پرسشهای متداول

یکشنبه 28 بهمن 1397 چگونه و چه زمانی خسارت پرداخت خواهد شد؟ در صورت تأیید پرداخت از محل اجرای قانون شکار و صید در پایان هر سال مالی پرداخت خواهد گردید.
بيشتر