پرسشهای متداول

در صورت ورود خسارت از سوی حیات وحش به باغات و مزارع چگونه می توان جهت دریافت خسارت مربوطه اقدام نمود؟
چگونه و چه زمانی خسارت پرداخت خواهد شد؟
1