كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
12>>>
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها