آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

گزارش تصویری

يكشنبه 31 تير 1397 بیست و نهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها
بیست و نهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در تاریخ 97/04/13 با حضور ذینفعان برگزار شد.
بیست و نهمین جلسه کارگروه   
1397/4/31 يكشنبه
بیست و نهمین جلسه   
1397/4/31 يكشنبه
بیست و نهمین جلسه   
1397/4/31 يكشنبه
بیست و نهمین جلسه   
1397/4/31 يكشنبه

بیست و نهمین جلسه   
1397/4/31 يكشنبه
بیست و نهمین جلسه   
1397/4/31 يكشنبه
بیست و نهمین جلسه   
1397/4/31 يكشنبه
بیست و نهمین جلسه   
1397/4/31 يكشنبه

بيشتر