آیکون منو
فرم ثبت اطلاعات سنجش آلودگی هوا توسط نماینده آزمایشگاه معتمد
اطلاعات
* نام استان * شهرستان
تاریخ نمونه برداری
دودکش نمونه برداری
نام دستگاه طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا
ارتفاع دودکش از محل ورود ذرات ارتفاع محل نمونه برداری از محل ورود ذرات
فاکتورهای مورد سنجش و نتایج آزمایشگاه
Traverse points relative humidity Tg ºC
Vg m/s Volume metered m3 Sampling time Min
Dust weight mg Pst (mbar) Pdyn (mbar)
Dust ( Wet ) (mg/Nm3) Dust (Dry ) (Mg/Nm3)
اطلاعات آزمایشگاه
تاریخ ثبت اطلاعات توسط آزمایشگاه معتمد
* شماره موبایل از آزمایشگاه معتمد جهت ارسال کد پیگیری
ایمیل از آزمایشگاه معتمد فاکس
توضیحات:
کد امنیتی
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *