آیکون منو
نتیجه قبولی/ مردودی موتورسیکلت‌ها
نام شرکت مدل نتیجه بررسی آزمون‌های آلایندگی (قبول/ مردود) استناد توضیحات
نیکران‌موتور BENELLI CF 150 کمیته فنی مورخ 97/08/13 با توجه به احراز سطح مجاز آلودگی صوتی در آزمون مجدد صدا، گواهینامه تأیید نوع صادر خواهد شد.
بهروسیکلت DASH 110 کمیته فنی مورخ 97/08/13 با توجه به احراز سطح مجاز آلودگی صوتی در آزمون مجدد صدا، گواهینامه تأیید نوع صادر خواهد شد.
بهروسیکلت DUET 110 کمیته فنی مورخ 97/08/13 گواهینامه شماره " DOE-IR*EU168/2013*EU134/2014*41NBJ/001/00 " صادر شد.
تکتاز موتور TAKTAZ CG 150 کمیته فنی مورخ 97/08/13 گواهینامه شماره " DOE-IR*EU168/2013*EU134/2014*42NEJ/001/00 " صادر شد.
ایران‌دوچرخ KPT 200 کمیته فنی مورخ 97/08/13 با توجه به تکرار آزمون صدا، سطح صدای موتورسیکلت موردنظر فراتر از حدودمجاز استاندارد مربوطه می‌باشد.
بهروسیکلت RAHRO CGL 150 کمیته فنی مورخ 97/08/13 موتورسیکلت موردنظر در تست‌های نوع 2و8 مردود شده است.
نیکران موتور N.M.P.I.R  FE  249 کمیته فنی مورخ
97/09/11
گواهینامه تائید نوع صادر خواهد شد.
متین خودرو MATIN 200 کمیته فنی مورخ
97/09/11
گواهینامه تائید نوع صادر خواهد شد.
متین خودرو SAVIN 200 کمیته فنی مورخ
97/09/11
گواهینامه تائید نوع صادر خواهد شد.
سپهر خودرو SANIN 200 کمیته فنی مورخ
97/09/11
گواهینامه تائید نوع صادر خواهد شد.
جهانرو BAMOTO 150 کمیته فنی مورخ
97/09/11
 موتورسیکلت موردنظر به دلیل تجاوز مقدار آلایندگی مونوکسیدکربن از حد مجاز آزمون نوع 8 مردود شده است.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *