آیکون منو
نتایج بررسی مستندات خودروهای دیزلی در سال 1397
نام شرکت مدل  نتیجه بررسی استناد  توضیحات
DEAWO deawoo GH2TC کمیته فنی مورخ 97/09/11 گواهینامه شماره " DOE-IR* UN/ECE24R03*UN/ECE49R05K*26KLU/002/00" صادر شد.
DEAWOO deawoo GC5AA کمیته فنی مورخ 97/09/11 گواهینامه شماره " DOE-IR* UN/ECE24R03*UN/ECE49R05K*26KLT/001/00" صادر شد.
سایپا دیزل DONG FENG KX کمیته فنی مورخ 97/08/13 گواهینامه موتورسیکلت موردنظر تا زمان ارائه گواهی E-mark مطابق با استاندارد EURO V EEV صادر نخواهد شد.
اسکانیا DC13152 کمیته فنی مورخ 97/09/11 صدور گواهینامه تاییدنوع پس از استعلام گواهی E-mark از مرکز صادرکننده این گواهی انجام خواهد شد.
اسکانیا DC13153 کمیته فنی مورخ 97/09/11 صدور گواهینامه تاییدنوع پس از استعلام گواهی E-mark از مرکز صادرکننده این گواهی انجام خواهد شد.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *