آیکون منو
نتایج بررسی مستندات خودروهای بنزینی در سال 1397
نام شرکت مدل نتیجه بررسی آزمون‌های آلایندگی (قبول/ مردود) استناد توضیحات
مدیران خودرو Cherry Arizo 6 کمیته فنی مورخ 97/09/18 گواهینامه شماره DOE-IR*UN/ECE83R06J*26NAT/001/00 صادر شد.
سایپا سیتروئن Citroen C3 کمیته فنی مورخ 97/10/26 گواهینامه شماره DOE-IR*715/2007*2016/646W*11N4S/001/00 صادر شد.
بشل انرژی DFSK C31 کمیته فنی مورخ 97/12/06 گواهینامه شماره DOE-IR*715/2007*2016/646W*41LVZ/001/00 صادر شد.
بشل انرژی DFSK C31 کمیته فنی مورخ 97/12/06 گواهینامه شماره DOE-IR*715/2007*2016/646W*41LVZ/002/00 صادر شد.
بشل انرژی DFSK C35 کمیته فنی مورخ 97/12/06 گواهینامه شماره DOE-IR*715/2007*2016/646W*41LVZ/003/00 صادر شد.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *