تعداد مجوز

عنوان

160

واردات پسماند

50

صادرات پسماند

121

پروانه شکار چهارپا

5

احداث باغ وحش

20

تکثیر و پرورش پستانداران

21

درخواست خسارات وارده توسط حیات وحش

161

مجوز ورود به مناطق

39

مجوز نمونه برداری اجزا تنوع زیستی

14

صدور دستورالعمل پروانه های شکار و صید

0

مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی

سال 1398  سال رونق تولید