آیکون منو
تدوین بسته مدیریت تقاضای سفر

خروجی حجم ترافیک کلانشهرهای کشور (بویژه تهران)، معضلاتی نظیر آلودگی هوا، مصرف بالای انرژی و عدم امکان برنامه ریزی امور است که می بایست راهکاری برای آن اندیشیده شود.مدیریت تقاضای سفر با توجه به عرضه حمل و نقل عمومی توسط شهرداری ها، می بایست در راستای حصول به  حمل و نقل پایدار انجام پذیرد.
مدیریت تقاضای سفر می بایست در قالب یک بسته سیاست گذاری شامل راهکارهای تشویقی، فرهنگی و اجتماعی و توسعه استفاده از حمل و نقل عمومی جهت کاهش آثار زیست محیطی ترافیک بهمراه وضع قواعد محدودیت تردد بصورت هدفمند تهیه و تدوین شود.

هدف اولیه مدیریت تقاضای سفر، ایجاد کارایی بیشتر در استفاده از منابع و امکانات موجود از طریق بهبود مدیریت و کاربری بهینه آنها می باشد.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *