آیکون منو
موضوعات تخصصی
بخشنامه طبقه تشویقی 1396
برای دریافت فایل بخشنامه طبقه تشویقی 1396 اینجا کلیک نمائید.
استعلام فوق العاده نوبت کاری ( بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری )
برای دریافت فایل فوق العاده نوبت کاری ( بند 7 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ) اینجا کلیک نمائید.
استعلام درخصوص استخدام مجدد کارمند پیمانی مستعفی (ماده 67 و68 قانون استخدام کشوری )
برای دریافت فایل  استخدام مجدد کارمند پیمانی مستعفی (ماده 67 و68 قانون استخدام کشوری ) اینجا کلیک نمائید.
استعلام برای اعاده به کار نیروی قراردادی
برای دریافت فایل  اعاده به کار نیروی قراردادی  اینجا کلیک نمائید. 
استعلام درخصوص اعاده به خدمت ايثارگران و آزادگان
برای دریافت فایل  اعاده به خدمت ايثارگران و آزادگان  اینجا کلیک نمائید.
استعلام درخصوص فوق العاده ويژه بحران
برای دریافت فایل   فوق العاده ويژه بحران  اینجا کلیک نمائید.
مصوبه ضریب حقوق شاغلین 1397
برای دریافت فایل مصوبه ضریب حقوق شاغلین 1397 اینجا کلیک نمائید.
فرم تعیین صلاحیت کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی
برای دریافت فایل فرم تعیین صلاحیت کارمندان برای تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی اینجا کلیک نمائید.
استعلام ماموریت و انتقال دستیاران ستادی به واحدهای استانی و یا به دیگر دستگاه های اجرایی
برای دریافت فایل استعلام ماموریت  و انتقال دستیاران ستادی به واحدهای استانی و یا به دیگر دستگاه های اجرایی اینجا کلیک نمائید.
استعلام فوق العاده نوبت كاري و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان
برای دریافت فایل فوق العاده نوبت كاري و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان اینجا کلیک نمائید.
بيشتر

اخبار دفتر

بيشتر

دستورالعمل ها

استاندارد ها و شاخص ها

معرفی دفتر
اطلاعیه ها
بيشتر
لینک
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *