آیکون منو


 
مدیر دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

نام و نام خانوادگی: طاهره افتخاری
پست الکترونیکی : t_eftekhari@yahoo.com

**********
 معاون دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

نام و نام خانوادگی: مهدی مصطفوی

**********

متصدی امور دفتری و بایگانی دفتر  

  نام و نام خانوادگی: طوطی خان بابایی
پست الکترونیکی: touti_kh@yahoo.com

*******

مسئول طرح و برنامه
نام و نام خانوادگی: زهره آذین کیا



گروه جانوری

رئیس گروه

نام و نام خانوادگی: فرحناز آذین
پست الکترونیکی:F_azin@yahoo.com

کارشناسان گروه جانوری

نام و نام خانوادگی: معصومه محمدزاده

**********
نام و نام خانوادگی: علیرضا نادری
پست الکترونیکی: a2naderi@yahoo.com

**********
نام و نام خانوادگی:علیرضا متشرعی



گروه گیاهی

رئیس گروه

نام و نام خانوادگی: مریم مغانلو
پست الکترونیکی:m_moghanloo@yahoo.com

کارشناسان گروه گیاهی

نام و نام خانوادگی: محمدجواد احمدی
پست الکترونیکی: a2ahmadi2002@yahoo.com

**********

نام و نام خانوادگی: مهدی معماری پور



گروه دیرینه شناسی

رئیس گروه

نام و نام خانوادگی: زهرا اورک
پست الکترونیکی: orakzahra@yahoo.com

کارشناسان گروه دیرینه شناسی


نام و نام خانوادگی: افسانه حسینی
پست الکترونیکی:
hoseiniafsaneh@yahoo.com
**********
نام و نام خانوادگی :معصومه غفاری شهید
پست الکترونیک :MasoomehGhaffari@yahoo.com
**********
نام و نام خانوادگی: راشین گوهرشاهی
پست الکترونیکی:
rashingoharshahi@gmail.com
‌‌**********
نام و نام خانوادگی: آنا اسماعیلی
پست الکترونیکی:
anaesmaili61@yahoo.com
**********
نام و نام خانوادگی: طاهره جوربنیان

 
 
گروه زیست فناوری

رئیس گروه
نام و نام خانوادگی: لیلا عزالدین لو
پست الکترونیکی: l_ezeddinloo@yahoo.com
 
کارشناسان گروه زیست فناوری

نام و نام خانوادگی:راضیه محمدی
پست الکترونیکی:mohamadmedai@yahoo.com
 **********
نام و نام خانوادگی:منا سمیعی
پست الکترونیکی: samiei.mona@yahoo.com
***********
نام و نام خانوادگی :منصور عدالت ثمین
**********
نام و نام خانوادگی :مهدی طرح ساز


دبیرخانه کارگروه غارشناسی
دبیر کارگروه

نام و نام خانوادگی: محمد مدادی ( دبیرکارگروه غارشناسی)
پست الکترونیک:
mohamadmedadi@yahoo.com


کارشناس:
نام و نام خانوادگی: منصوره سادات حسینی 

**********
گروه موزه تاریخ طبیعی

رییس گروه موزه
نام و نام خانوادگی:فرهاد صادقی راد


کارشناس مسئول موزه

نام و نام خانوادگی:حسن یار محمدیان
پست الکترونیکی: Calopteryx90@yahoo.com


کارشناسان گروه موزه :
نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیم حافظ قرآن
**********
نام و نام خانوادگی: رضا تکاورصیاد
**********
نام و نام خانوادگی: علی درخشنده




گروه تاکسیدرمی

سرپرست کارگاه تاکسیدرمی:

نام و نام خانوادگی: محمد علی حیدری

کارشناسان تاکسیدرمی:
 

نام و نام خانوادگی:یدا... الوند
پست الکترونیکی:    Yadollah_alvand@yahoo.com


**********

نام و نام خانوادگی: علی کاوه فیروز
پست الکترونیکی: a_kavehfirouz@yahoo.com








 

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *