آیکون منو
فعالیت تحقیقاتی گروه
فعالیت تحقیقاتی  انجام شده توسط گروه  :
 • پی جویی ،استخراج ، فرآوری و فسیل های مهره دار لرستان ( فاز 1 تا 4)
 • مطالعه و شناسایی فسیلهای شکم پای موجود در بخش
 • مطالعه فسیلهای استخراج شده از سایتهای فسیلی دره گرگ ( 1،9)، روحانیون، ورزقان ، عظیم،کرج آباد
 • استخراج فسیلهای مهره دار مراغه
 • جمع آوری  وشناسایی فسیل های بی مهره استان مرکزی
 • مطالعه  و پی جویی آثار فسیلهای دایناسورها بیرجند (فاز اول)
 • مطالعه فسیلهای آمونیت  سازند دلیچای در جنوب مراغه
 • بیومتری فسیل جمجمه نهنگ چابهار 

فعالیت های تحقیقاتی در حال انجام:
 
 • مطالعه  فسیلهای گاوهای دریایی ایران مرکزی و زاگرس
 • استخراج فسیلهای مهره دار سایت 13آبان 
 • مطالعه چینه شناسی و پالئومغناطیس سازند مراغه مطالعه و پی جویی آثار فسیلهای دایناسورها کرمان(فاز اول)
 • استخراج فسیلهای دره گرگ
 • پی جویی ،استخراج ، فرآوری و مطالعه فسیل های مهره داربیله سوار اردبیل
 • استخراج و مطالعه فسیل  جمجمه نهنگ چابهار
 • بررسی و مطالعه جنگل تنه های فسیل درختان، مشکین شهر
 • پی جویی ،استخراج ، فرآوری و فسیل های مهره دار لرستان (فاز 5)
 • شناسایی و مطالعه فسیلهای مهر دار لرستان
 • جمع آوری و مطالعه  نمونه های سنگ و کانی سراسر ایران
 


 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *