آیکون منو
اداره کل امور اداری
دستورالعمل اجرایی ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی - پیمانی و قراردادی سال 1396
دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران ،کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی
دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *