آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اداره کل امور اداری
بکارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین ( مشخص )
مجوز تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی
دستورالعمل برگزاری آزمون
بخشنامه تعیین وضعیت کارمندان رسمی - آمایشی
تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین پیمانی به رسمی (رای 1027 )
آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر
تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (رای 555)
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *