آمار نمونه ها

نمونه های موجود در هرباریوم : 40000
رکوردهای ثبت شده بانک اطلاعاتی:13240
تعداد نمونه های شناسایی شده : 15677
تعداد نمونه های نمایشگاهی : 200