English
آیکون منو
اهم وظایف گروه
آماده سازی ، کد گذاری و ثبت نمونه های بیولوژیک جهت استفاده در بانک ژن
 تکمیل و تجهیز بایگانی علمی نمونه های بیولوژیک به منظور ارتقاء ذخایرژنتیکی
 دستیابی به راهکارهای مدیریت ژنتیکی گونه های گیاهی و جانوری
حفاظت و احیاء گونه های در معرض تهدید به استفاده از جدیدترین روشهای مولکولی
 نظارت و مطالعه عوامل تهدید و فرسایش ژنتیکی گونه های گیاهی، جانوری خصوصا گونه های در معرض تهدید و در الویت سازمان
 مطالعه و بررسی طرح ها ، پروژه ها ، پروپوزال و گزارش ها در زمینه مطالعات ژنتیکی گونه های گیاهی و جانوری
 همکاری با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه مطالعات ژنتیکی و زیست فناوری گونه های گیاهی و جانوری حیات وحش
 انجام آزمایشات مولکولی به منظور تشخیص نمونه های مشکوک و تخلفات قضایی
 
                                   
آمار نمونه ها
نمونه های جانوری موجود در بانک ژن: 20000 
نمونه های گیاهی موجود در بانک ژن : 100