English
آیکون منو
اهم وظایف گروه
انجام مطالعه و پژوهش در زمینه تعیین وضعیت ، تبار شناسی ، شناسایی و رده بندی (تاکسونومی ) گونه های جانوری به کمک روشها و فناوری های نوین
انجام مطالعه تخصصی در زیستگاه طبیعی و محیط آزمایشگاهی به منظور بررسی ساختار جمعیت گونه ها در وضعیت های : عادی ، حمایت شده و در معرض تهدید
مطالعه و ارزیابی کمی و کیفی تنوع ژنتیکی گونه های جانوری کشور اعم از بومی ، اندمیک  و در معرض تهدید با تأکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان متبوع
ایجاد ، تکمیل و نگهداری مجموعه های مرجع از گونه های جانوری مهره دار و بی مهره کشور
شناسایی ، رده بندی و به روز نمودن اطلاعات گونه های جمع آوری شده و نمونه های دریافتی از سایر مراکز دولتی و خصوصی
ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی جامع از نمونه های موجود و گونه های جانوری کشور
تهیه ، تدوین ، بازنگری و ارزیابی طرح های مطالعاتی ، اولویتهای پژوهشی و شاخصهای تنوع زیستی جانوری
تهیه دستور العمل های تخصصی و مشارکت در بررسی و تعیین ضوابط ورود و خروج گونه ها و نمونه های بیولوژیک به / از کشور
ارتباط مؤثر و فعال با سایر بخشهای سازمان متبوع ،کنوانسیون ها ، اتحادیه ها و مؤسسات علمی داخلی و بین المللی مرتبط و انجام پروژه ها و پژوهش های مشترک
شناسایی و معرفی نقاط حساس( Hot spots )جانوری کشور از لحاظ تنوع ژنتیکی و غنای تاکسونومیک با تأکید بر مناطق تحت مدیریت سازمان متبوع
بررسی وضعیت گونه های مهاجم و وارداتی به کشور و تعیین وضعیت تهدید گونه های داخلی در همکاری با سایر دفاتر
تألیف ، ترجمه و تدوین کتب ، مقالات و گزارشات علمی و تهیه ابزارهای چند رسانه ای مرتبط با علوم زیستی
ارائه خدمات مشاوره و راهکارهای تخصصی به منظور حفاظت از کانونها و نقاط کلیدی تنوع زیستی جانوری و ذخائر ژنتیکی در واحدهای خارج از مرکز
همکاری با طرح ها ی تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی و ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی
      
آمار نمونه ها
تعداد  نمونه های موجود  در گروه: 29661
رکورد های ثبت شده در بانک اطلاعاتی: 13121
تعداد  نمونه های شناسایی شده موجود : 24222