اقدامات جاری
-------------------------------------------------------------------------
1.    راه اندازی سیستم امضاء دیجیتال سازمان
2.    راه اندازی سامانه ارتباط مردمی  1540
3.    راه اندازی فکس سرور سازمان مرکزی
4.    تکمیل شبکه محرمانه
5.    راه اندازی سیستم آرشیو الکترونیکی در معاونت ها
6.    ایمن سازی ارتباطات از راه دور
7.    راه اندازی سیستم مدیریت دانش در سازمان
8.    ایجاد سامانه راهنمای محیط زیست ایران
9.    استقرار فناوری اطلاعات سبز در سازمان
10.    توسعه و بهینه سازی امنیت اطلاعات شبکه سازمان
11. راه اندازی مرکز عملیات امنیت سازمان
12. راه اندازی بستر ارتباطی FCF در اتوماسیون اداری جهت تبادل اطلاعات تمامی استان ها
13. بهینه سازی خدمات الکترونیکی میز خدمت پرتال سازمان
14. تلاش در جهت کلیه اقدامات لازم برای سازمان بدون کاغذ
15. احصا فرآیند های سازمانی جهت توسعه و آماده سازی نرم افزار های تخصصی مورد نیاز دفاتر سازمان

سال 1398  سال رونق تولید