آیکون منو
برنامه جامع کاهش آلودگی هوا

برنامه های جامع کاهش آلودگی هوا
در این قسمت، گزارش پیشرفت کار برنامه جامع کاهش آلودگی هوای شهرهای آلوده کشور به شرح ذیل ارائه شده است:
- شهر اراک:
¨  وضعیت برنامه جامع شهر اراک
- انجام مطالعات این طرح از تاریخ 1379 لغایت 1381 بر اساس شرح خدمات مورد تائید سازمان محیط زیست-دفتر بررسی آلودگی هوا
- تصویب کلیات برنامه در شورای برنامه ریزی استان، به استناد مصوبه شماره 46258 ر ت 22293هـ مورخ 18/8/1382 هیأت محترم وزیران
- بررسی و تصویب شرح خدمات برنامه در کارگروه آمایش و محیط زیست و موافقت با عقد قرارداد با دانشگاه اصفهان با اعتباری معادل 250 میلیون ریال جهت انجام مطالعات مورد نظر که از آذرماه سال جاری شروع و مشاور می باید ظرف مدت 8 ماه نتایج مطالعات خود را ارائه نماید .
   
محور اول: صنعت
1-1-  ساماندهی استقرار صنعت استان در محورهای مختلف شهر اراک و جلوگیری از گسترش طولی صنعت در محورهای مختلف
1-2-   جلوگیری از پراکندگی صنایع و واحدهای تولیدی و هدایت به استقرار در شهرکهای صنعتی
1-3- برنامه ریزی جهت هدایت و انتقال کوره های آجرپزی شهر اراک به مکان مناسب که منجر تصویب مطالعات امکان سنجی و مکان سنجی گردیده و تا پایان سالجاری ضمن اتمام مطالعات نسبت به تعیین تکلیف و اتخاذ روشهای مناسب در خصوص واحدهای قدیمی و جدیدالاحداث معمول خواهد گردید .
                                                                                                                          ادامه
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *