سومین جلسه   کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب های کشور در تاریخ  22/10/1398 با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط تشکیل و موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

  1. پیش نویس آیین نامه حفاظت از تالابهای کوهستانی
  2. پیش نویس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابها
  3. استماع نظرات معاون محترم استانداری گلستان  در مورد اقدامات استانداری پیرامون حفاظت از حریم تالابها در  استان مذکور و ضرورت اخذ نظر نهایی سازمان حفاظت محیط زیست برای نحوه اقدام در تالاب میانکاله و جزیره آشوراده
_____________________________________________________________________________________________

1-  در اجرای ماده  (2) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت ، احیا و مدیریت تالابهای کشور مصوب 27 / 11 / 1397 نخستین جلسه ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور در  شانزدهم مهر ماه 1398 با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور   و حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو ستاد ملی تشکیل گردید که از مهمترین تصمیمات آن تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و ادارات جلسات ستاد ملی ،  تکلیف سازمان حفاظت محیط زیست به  بروز رسانی نقشه راه و راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیاء تالاب‌ها،  تکلیف وزارت نیرو به اقدام در مورد ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی  ارائه برنامه جهت تعیین و علامت گذاری حد بستر و حریم تالابهای فهرست آئین نامه به استثناء علفهای دریایی و صخره های مرجانی،  تکلیف وزارت نیرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست  جهت تعیین تالابهای دارای اولویت و ارائه  برنامه عملیاتی موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها  و تکلیف   وزارت جهاد کشاورزی به ارائه برنامه های جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش بار رسوبی رودخانه های منتهی به تالابها  در جلسه آتی ستاد می باشد.

 فایل صورتجلسه  نخستین جلسه ستاد ملی  و آیین نامه داخلی ستاد به پیوست می باشد.
_________________________________________________________________________

2-  در اجرای  ماده 2  آیین نامه داخلی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور، نخستین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور در  تاریخ 5/9/1398 با حضور نمایندگان عضو کارگروه تشکیل گردید که از مهمترین تصمیمات آن ارائه گزارش اقدامات، پیشنهادات و راهکارهای رفع چالشهای تالاب میانکاله و خلیج گرگان در جلسه آتی کارگروه  و به ترتیب در مورد تالاب انزلی، تالاب گاوخونی و تالاب هامون نیز در جلسات بعدی و پیگیری اجرای سایر مصوبات ستاد ملی می باشد.

 فایل صورتجلسه نخستین جلسه کارگروه ستاد ملی به پیوست می باشد.
__________________________________________________________________________

3- دومین جلسه کارگروه تخصصی ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابهای کشور در  تاریخ 1/10/1398 با حضور اعضا عضو کارگروه تشکیل و نظرات پیشنهادی اعضا پیرامون اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیر یت تالابهای کشور مطرح گردید همچنین  گزارش تعیین و اجرای حد بستر و حریم تالابهای کشور،گزارش میزان سهم دریاچه ارومیه از ظرفیت آبی حوضه آبریز و تخصیص های صورت گرفته به دریاچه و تالابهای اقماری  و اقدامات، پیشنهادات و راهکارهای رفع چالشهای تالاب میانکاله و خلیج گرگان  در جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 متن صورتجلسه به پیوست می باشد.