خدمات الکترونیک شناسه دار

خدمات الکترونیک بدون شناسه

بيشتر
در اجرای ماده 17 تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری و الزام ایجاد میز خدمت در دستگاه های اجرایی، میز خدمت با حضور کارشناسان دفاتر تخصصی در ورودی سازمان حفاظت محیط زیست واقع در طبقه همکف آمادگی لازم جهت پیگیری مراجعین و پاسخگویی به ارباب رجوعان محترم را دارا می باشد .
تاریخ به روز رسانی
یکشنبه 17 اسفند 1399 15:20:10
سال ۱۳۹۹ سال جهش تولید