ماموريت ها و اهداف دفتر پسماند
بررسي و شناخت اثرات کمي و کيفي آلودگي محیط زیست  ناشي از منابع مختلف آلوده کننده آن.
بررسي به منظور تعيين استانداردها وضوابط مربوط به منابع  و تعيين شاخص هاي زيست محيطي در اين زمينه.
برنامه ريزي در اين زمينه با هدف به حداقل رساندن ضايعات با استفاده مجدد از آنها.
انجام مطالعات و اقدامات لازم به منظور جلوگيري از آثار مخرب عوامل مختلف آلوده کننده .
انجام بررسي هاي لازم در زمينه الگوهاي مصرف ناسازگار با محيط به منظور ارائه الگوهاي مناسب کاهش پسماندها.
بررسي عوامل ايجاد و گسترش بيابان ها و شن هاي روان به منظور تعيين آثار زيست محيطي آنها و تدوين ضوابط و ارائه راه حل هاي مناسب به منظور جلوگيري از گسترش پديده هاي فوق.
به روز نگاه داشتن اطلاعات مربوط به پسماند هاو همکاري متقابل و مستمر با بانک اطلاعات سازمان.
تهيه و اجراي طرح هاي مناسب در رابطه با نظارت مستمر پسماند.
انجام مطالعات کاربردي بر روي انواع پسماندها و تدوين ضوابط و برنامه هاي کمي براي بازيافت و يا معدوم نمودن آنها.
تامين زمينه تخصصي اقدامات حقوقي و قانوني سازمان در ارتباط با پسماند.
تهيه و حراست گزارش هاي لازم از نتايج مطالعات و بررسي هاي انجام شده و نيز گزارش ساير فعاليت ها و در نهايت انجام ساير امور مرتبط که از طرف مافوق ارجاع  مي گردد.