ماموريت ها و اهداف دفتر پسماند؛
نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها و تهیه و تدوین شاخصها و ضوابط محوله در این قانون  به سازمان .
بررسي و شناخت اثرات کمي و کيفي آلودگي محیط زیست ناشي از منابع آلاینده ( پسماندها و شیرابه ها و ... ).
بررسي به منظور تدوین آیین نامه ها و تعيين استانداردهای زیست محیطی حوزه مدیریت پسماندها .
برنامه ريزي با هدف به حداقل رساندن ضايعات با استفاده مجدد از آنها.
انجام مطالعات و اقدامات لازم به منظور جلوگيري از آثار مخرب انواع پسماندها بر محیط زیست.
انجام بررسي هاي لازم در زمينه الگوهاي مصرف ناسازگار با محيط به منظور ارائه الگوهاي مناسب کاهش پسماندها.
به روز نگاه داشتن اطلاعات مربوط به پسماندها و تهیه بانک اطلاعات پسماندها.
تهيه و اجراي طرح هاي مناسب در رابطه با نظارت مستمر بر مدیریت پسماندها.
انجام مطالعات کاربردي بر روي انواع پسماندها و تدوين ضوابط و برنامه هاي کمي براي بازيافت و يا امحاء آنها.
تامين زمينه تخصصي اقدامات حقوقي و قانوني سازمان در ارتباط با مدیریت پسماندها.