٢٣-٢- مساحت فضاي سبز در شهرك ها و نواحي صنعتي به تفكيك استان (هكتار)
سال و استانمساحت فضاي سبز
١٣٨٥..............(١)٦١٦
١٣٨٨..............(١)٥٠٩٧
١٣٨٩..............(١)٥٤٤١
١٣٩٠..............(١)٦١٦٥
١٣٩١..............(١)٦٢٠٩
١٣٩٢..............٦٦٠٤
آذربايجان شرقي..............٢٨٠
آذربايجان غربي..............٩٥
اردبيل..............٢١١
اصفهان..............٦٠١
البرز..............٩٤
ايلام..............٢٣
بوشهر..............٦٤
تهران..............٧١٧
چهارمحال و بختياري..............٢٢٩
خراسان جنوبي..............٥٤
خراسان رضوي..............٧٩٣
خراسان شمالي..............٢٣
خوزستان..............١١٥
زنجان..............١١٩
سمنان..............٥٣٨
سيستان و بلوچستان..............٢٦١
فارس..............٤٧٨
قزوين..............١٤٨
قم..............٢٩٩
كردستان..............٤٣
كرمان..............٤٠١
كرمانشاه..............٢٠٣
كهگيلويه و بويراحمد..............٧٣
گلستان..............٧٧
گيلان..............٧٦
لرستان..............٢٢
مازندران..............١١٠
مركزي..............٢١٥
هرمزگان..............٢٥
همدان..............٧٣
يزد..............١٤٤
١) ارقام مربوط به اين سال ها بروزآوري شده است.
مآخذ- وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر آمار و فراوري داده ها