٢٠-٢- متوسط حجم فاضلاب جمع آوري شده (متر مکعب در روز)
استان١٣٨٥١٣٨٨١٣٨٩١٣٩٠١٣٩١١٣٩٢
کل کشور..............١٩٣٨٨٩٨٢٤٣٨٣٩٢٢٦٨٩٨٩٤٢٨٦٣٣٢٢٣٠٢١٢٩١٣٤٩٢١٦٦
آذربايجان‌شرقي ..............٨٨٤٢٨١٦٩٥٨٣١٩٧٨٧٦٢٠٧٦٤٨٢٠٨٥٤٨٢٥٤٣٢١
آذربايجان غربي..............١٢١٣٠٠١٦٧٠٥٤١٧٦٠٢٤١٨٢٤٣٠١٩٤١٧٩٢١١٠٧٨
اردبيل..............٢٨٦٤٠٣٣٧٢٦٤٢٥٩٢٤٧١٢٤٤٩٩٢٩٥٧٩٦٨
اصفهان..............٣٩٠٤٥٠٤١٤١٦٦٤١٨٠٢١٤٤٦٥٢٦٤٥١١٦٣٤٣٢١٩٢
البرز..............(١)٠٠٠(١)٠٠٠١٧٤٠١٢٦٨٩٧٣٥١٣٩٤٩٨٩٣
ايلام..............١٣٤٠٠١٩٨٥٦٢٠٥٤٠٢١٤٦٠٢٢٥٩٨٢٥١٤٦
بوشهر..............١٧٨٥٠٢٦٩٤٤٣١٨٨٥٣٥٢٦٢٣٨٠٤٦٣٧٢٢٤
تهران..............(١)٤٩٥٨٧٢(١)٥١٦٨٤٠٥٣٠٨٨٧٥٦٧٠٨٨٥٧٢٦٩٨٤٧٧٣٢١
چهار محال و بختياري..............٤٠٢٥٦٤٤٣٢٠٤٤٩٧٧٤٥٢١٠٤٦٤٤٨٤٧٦٦١
خراسان جنوبي..............٤٠٦٠٥٤٩٨٧٠٠٣٨٠٢٤٩٣٥٨١١٣٣٦
خراسان رضوي..............١٠١٣٧٠١٢٩٥٤٩١٤١٩٦٨١٥٩٢٠٠١٧٠٩٢٥٢٧٤٦٨٩
خراسان شمالي..............١٠٨٩٠١٢٠٩٧١٤٥٠٠١٥٢٠٠١٦٤٤٣١٦٤٦٩
خوزستان..............١٠٢٠٩٠١١٦٠٥٧١٢٨٤٤٢١٣٠٧٠٠١٣٦٢٤٤٥١٨٣٦٨
زنجان..............٣١٠٠٧٤٢٧١٢٨٥٦١٤٢٣٠١٨٢٨٧٢٠١٧٩
سمنان..............٩٠٠٢٥٤٩٣٣٦٨٦٤٢٠١٠٦٠٩١٥٩٨٤
سيستان و بلوچستان..............٨٦٢٠١١١٢٣١٢٤٥٠١٣١٥٠١٤٥٦٩٢٠٧١٩
فارس..............٣٤١١٢٧٩٤١٥١٢٣٨٧٠١٢٩٧٦٠١٣٣٨٧٣١٤٣٩٣٦
قزوين..............٢٢٣٦٠٣٩٤٣٨٧٢٠٧٦٧٥٢٤٠٧٩٣٢٧٧٦٢٩٦
قم..............١٥٦٢٠٢٩٨٥٩٤٧٥٦٥٥٣٢٤٨٥٨٢٤٩٦٥٢٠١
كردستان..............٥١٢٦٠٦٩٧٨٠٧٠٢٨٦٧٥٢٤٦٧٩٨٤٣١٤٢٣٩٦
كرمان..............١٨٥٠٥١٠٢٦٩٢٣٧١٢٢٩٥٨٣١٢٢٥٤
كرمانشاه..............١٢٦٨٥٤١٥٠١٩٥١٥٦٢٠٣١٦٣٥٨٠١٦٨٠١٨١٧٤٦٩٢
كهگيلويه و بويراحمد..............١٢٣٠٢٤٥٠٢٦٣٣٢٨٤١٢٨٨٠١٠٥٤٨
گلستان..............٩٨٤٢٦٨٦٧٠٤٨٨٥٠٠٩٨٢٦١٣٥٧٤
گيلان..............٨١٢٥٤١١٣٢٥٣١١٥٦٨٠١٢٠٤٦١١٦٥٧٦٨١٢٩٩١٢
لرستان..............٦١٢٥٨٨٠٧٥٩٨٥٧٤٠٨٨٥٤٦٩٠٣٣١٢٨٤١٥
مازندران..............٥٢٠٠١١٥٠٠١٣٥٠٠١٤٢٠٠١٥٣٦١٥٩٦
مركزي..............٣٤٥٦٠٦٣٧٧٩٧٠٢٥١٧٢١٢١٧٤٦٦٢٧٩٢٢٢
هرمزگان..............٢٠١٥٠٢٩١٤٢٣١٩٦٥٤٠٢٩٣٤٣٦٢٨٤٧٣٣٨
همدان..............٤٩٥٦٠٧٤٦٠٠٧٥٤٠٧٧٦٥٤١٨٥١٧٧٨٤٧٠١
يزد..............٥٤٢٠٩٦٤٥٩٩٥٧٩٠٥٤٩٥٨٢١٢٥٣٧
١) آمار استان البرز در استان تهران منظور شده است.
مأخذ - شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور. معاونت برنامه‌ريزي و بهبود مديريت. دفتر آمار و فناوري اطلاعات.