١٥-٢- ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي ناشي از مصرف انواع سوخت در نيروگاه هاي تابع وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ بر حسب نوع نيروگاه و آلاينده: ١٣٩١ (تن)
شرحاکسيدهاي نيتروژن (NOX)دي اکسيد گوگرد (SO٢)تري اکسيد گوگرد (SO٣)مونو اکسيد کربن (CO)ذرات معلق (SPM)دي اکسيد کربن (CO٢)متان (CH٤)نيتروس اكسايد (N٢O )
جمع..............٦٢٩٣٩٢٨٢٣٦٢٣٥٣١٩١٦١٨٣١٣١٩٥٧١٧٤٦٦٤٠٨٧٤٢٧٣٦٩٨
وزارت نيرو..............٥٤٧٥٣٥٨٠٣٤٥٩٤٩٠٠١٥٦٨٥٦٢٧٩٦٨١٤٤١٤٨٢٥٧٣٧٠٤٦٢١
بخاري..............٢٢٠٥٣٥٧٥٥٠٦٢٣٤٨١١٤٧٥٢٨١٦٥٨٧٧٦٤٨٣٢٦١٢١٤٧٣٩٧
گازي..............٩٥١٠٣٢٥٣٩٦٦٠١٣٤٢٣٤٦٤٢٢٩١٠٤٥١١٦٣١٩٢
سيکل ترکيبي..............٢٣١٧٧٣٢٢٦٢٦٨١٢٥٩٠٥٦٧١٥٣٨٤٩٧٢٨٨٩٢٣١٣١
ديزلي..............١٢٤٣٧٥٦//٢٤٦٣١٩٧٣١
بخش خصوصي..............٥١٩٣٦١٩٧٥٠٤١٣١٤٥٧٣٢٥٧٢٠٠٩٨٧٦٠٤٤٤٦٤
صنايع بزرگ..............٢٩٩٢١٤١٤٦٣٥١٨٧٣٢١٠٤١٧٠٧٠١٢٥١٣
مأخذ- وزارت نيرو- دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي