١٤-٢- ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي ناشي از مصرف انواع سوخت در نيروگاه هاي تابع وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ بر حسب نوع (تن)
شرحاکسيدهاي نيتروژن (NOX)دي اکسيد گوگرد (SO٢)تري اکسيد گوگرد (SO٣)مونو اکسيد کربن (CO)ذرات معلق (SPM)دي اکسيد کربن (CO٢)متان (CH٤)نيتروس اكسايد (N٢O )
١٣٨٥..............١٧٢٣٣٢١٩٢٧٣٣٢٩٤٣٢٢٢٢٠٧٢٨١١٠٢٠٧١٢١٠٠٠٠٠٠
١٣٨٧..............٥٥٤٧٨٤٥٨٠٣٤٨٣١٨٦١٦٦٩٣٩٢٣٧١٥١٤٧٠٣١٨٧٥٣٢٩٩٤٩١
١٣٨٨..............٥٦٣٩٩٨٦٠٨٣٩٥٣٤٦٥١٥١٥١٧٢٤٨٧٣١٥٠٣٢٨٢١٩٣٣٤٥٥١٠
١٣٨٩..............٥٧٤٧٤١٤٩٧٣٥٤٣٥٣٨١٣٧٨٥٧٢٥٥٢٨١٥٤٧٧٧٣٨٦٣٥٢٢٥٣١
١٣٩٠..............٦٣٤٨٨٤٧٠٩٤٠٨٥١٣٠١٤٨٥٠٠٣٠٧٢٤١٦٥١٨٤٨٧٧٤٠٨٧٦٦٦
١٣٩١..............٦٢٩٣٩٢٨٢٣٦٢٣٥٣١٩١٦١٨٣١٣١٩٥٧١٧٤٦٦٤٠٨٧٤٢٧٣٦٩٨
وزارت نيرو..............
نفت گاز..............١١٤٥٧٢٥٠١١٥١٤٤٦٢٠٩٢٦٠٠١١٧٨٢٢٣٨٥٦٨٧١٣٧
گاز طبيعي..............٢٩١٢١٣--٦٨١٢٨٧٥١٧٦٩٥٢٤٦٨٦١٢٠٨١٢١
نفت کوره..............١٤١٧٥٠٧٥٣٣٤٤٣٤٥٤٨٦٦٣٦١٤٤٤٩٥٦٨٠١١٨٥١٨١٠٣٦٣
بخش خصوصي..............
نفت گاز..............٣٦٤٩٦١٩٧٥٠٤١٣٧٣٤١٧١٤٥٠٩٦٩١٦١٩٦٣٩
گاز طبيعي..............١٥٤٤٠--٧٢٣١٥٤٣١٥٠٠١٨٤٤٢٤٨٢٥
صنايع بزرگ..............
نفت گاز..............٢٥١٤١٤٦٤٢٢٧٨٧٣٧٥٣١
گاز طبيعي..............٢٩٦٧٠--٣٤٧٦٧٠٥٨١٥٩٥٥٥١١٤١١
گاز کوره بلند..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٧٠١٤٠٨١
مأخذ- وزارت نيرو- دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي