١٢-٢- ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي ناشي از مصرف انواع سوخت در بخش هاي خانگي، تجاري و عمومي بر حسب نوع (تن)
شرحاکسيدهاي نيتروژن (NOX)دي اکسيد گوگرد (SO٢)تري اکسيد گوگرد (SO٣)مونو اکسيد کربن (CO)ذرات معلق (SPM)دي اکسيد کربن (CO٢)متان (CH٤)نيتروس اكسايد (N٢O )
١٣٨٥..............١٢١١٦٤٨٧٢٤٤٩٥٦٧١١٧٦١٢٥٧٦١٢٥٨٦٩٢٥٠٠٠٠٠٠٠
١٣٨٧..............١٢٥٦٦٣١٣١٦٣٣١٦٤٧٦٧٨٣٥١٣٠١٢(١)١٣٥١٠١١٧٧(١)٤٠٦٣٥٦٦
١٣٨٨..............١٢٢٩١٥١٠٨٥٠٨١٣٢٥٥٥٠٤٧١١٤٩١١٣٨٤٣٠٦٥٥٤٠٤٥٥٥١
١٣٨٩..............١١٩٧٢٤٩٥٤٤٢١٢٠٠٧٦٤٣٥١٢٠٠٠١٣٣٣٥٧٥٩٧٣٨٢٧٥٠٧
١٣٩٠..............١١٥٩٣٤٥٢٨٨٧٥٨٢٤٧٠٧٣١١٢٨٤(١)١٣٦٨٢٣٤٩٥(١)٣٨٣٦(١)٤٩١
١٣٩١..............١٠٧٣٠٢٥٣٧٧٤٦١٤٤٥٥٥٢١٠٥١٧١٢٧٦٢٦٣٤٦٤٠١٩٥١٨
بنزين..............٦٠٠٦٧-١٥٥٥٦٥٨١٠٥٧٤٢٥١
نفت سفيد..............٢١٢٦١٠٢٠٣-٣٣١٦-١١٠٧٠٥١٤٤٦٢٩٢
نفت گاز..............٥٥٧٥١٧٥٠٦٢٢٣٢٢٣١١١٥٣١٤١٧١٩١٢٧٢٥
نفت کوره..............٥٤٥٤٢٥٥٩٨٣٩١٢٥٤٥١٧٦١١٧٦٦٨١٤
گاز مايع..............١٤١١٣١-١٤١٠٩-٦٤٧٦٩٧٧١٠٣١٠
گاز طبيعي..............٩٢١٣٦٣٦٩-١٢٣٤٦٨٧٩٩٩٩٦٢٨٤١٥١٧٧٦١٧٨
ضايعات حيواني..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٤٤٦٠٥٤٣٦
بوته و خار..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٣٦٨٣٤٢٥١٣٣
هيزم..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٤١٥٨٧٥١١٨٣١٥٨
زغال چوب..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٦٨٨١١/٠
زغال سنگ..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٠٨٠١٤/٠١
١) ارقام توسط سازمان ذي ربط تجديد نظر شده است.
مأخذ- وزارت نيرو- دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي