١٣-٢- ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي ناشي از مصرف انواع سوخت در بخش پالايشگاهي بر حسب نوع (تن)
شرحاکسيدهاي نيتروژن (NOX)دي اکسيد گوگرد (SO٢)تري اکسيد گوگرد (SO٣)مونو اکسيد کربن (CO)ذرات معلق (SPM)دي اکسيد کربن (CO٢)متان (CH٤)نيتروس اكسايد (N٢O )
١٣٨٥..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٣٨٧..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٩٤٤٧١٩٢٣٩٥٤٧
١٣٨٨..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٧٢٤٧٤٩١٣٥٦٤٣
١٣٨٩..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٧٢٣٦٠٣٦٣٥٥٤٣
١٣٩٠..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٤٩١٥٢٨٩٣١٤٣٩
١٣٩١..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٦٥٧٣٤٥٨٣٥٤٤٥
نفت گاز..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٢٥٩٦٥٢١٤
نفت کوره..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٣١٧٨٩٧٩١٦
گاز طبيعي..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠٢١٢٤٥٨١٨٢١٨
گاز پالايشگاه..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٢٨٩٧٢١٦٤٦
گاز مايع..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥١٣٥٢٥٨١
مأخذ- وزارت نيرو- دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي