١١-٢- ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي ناشي از مصرف انواع سوخت در بخش حمل و نقل بر حسب نوع (تن)
شرحاکسيدهاي نيتروژن (NOX)دي اکسيد گوگرد (SO٢)تري اکسيد گوگرد (SO٣)مونو اکسيد کربن (CO)ذرات معلق (SPM)دي اکسيد کربن (CO٢)متان (CH٤)نيتروس اكسايد (N٢O )
کل بخش حمل و نقل..............
١٣٨٥..............٨٥٣٨٤٥٣٥٠٩٣٢٣٧٢٥٩٥١٢٥٧٣٢٧٣٤٤٦١١١٥٠٠٩٧٣٠٠٠٠٠٠
١٣٨٧..............٨٨٥٢٤٥٤١٩٠٧٥٤٦٩٥٨٦٨٥٨٦٥٢٩٩٩٦٨١٢٢٢٣٣٣٨٢٣٥٣٦٧٥٨٣٢
١٣٨٨..............٩١٠٧٧٨٥٤٣٩١١٦٥٩٨٨٣٨٢٢٢١٣٠٧٢٧٠١٣٣٩٤٠٤٢٩٣٩٦٠٤٥٨٢٥
١٣٨٩..............٨٧١٩٧٢٣٨٩٣٥٨٤٢٤٨٧٩٣٧٤٧٨٥٦٨٨٣٤١٢٤٦٨١٤٨٩٤١٦٥٦٥٧٣٦
١٣٩٠..............٨٧٠٠٨٦٤١٠٤٠١٤٥٧٢٧٧٩٩٧٣٥٣٠٧٦٧٩١٢٦٣٧٧٨٠٠٤٢٤٧٠٥٦٨٧
١٣٩١..............٨٩٥٧١٥٣٩٧٩٧٢٤٣٢٧٨٢٨٦٩٩٢٣١٤٦٧٤١٣٠٧٩١٤٩٢٤٥٦٧٨٥٩٣٠
بنزين..............٣١٢٧٣٦٣٤٧٤٩-٨١٠٧٩٧٠٣٠١١٦٥٥١١٢٦٤١٢٦١٢٣٢٥٣٣
نفت گاز..............٥٤٥٦٥٧٣٣٩٥٢٠٤٠٤٢١٤٥٥٠٨٢٦٦٧٦٥٥٦٩٤٤٠٠٦٢٨٩٩٣٢٣٩
گاز مايع..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٦٢٥٦٩٧٣
گاز طبيعي..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٤٩٦١١٣١١٦٥٣٥٥٣
نفت کوره..............٢٣٤١٠٩٨١٧٠٢٣٧٥٦٨٨٠٠٠٠٠٠
سوخت جت (JP٤)..............٩٢١١٠٢-٢٣٨٧٠٨٩١٦٣١٦٠١٥
سوخت نفت جت (ATK)..............٣٦١٦٧٢٢٥٠٤٢٦٨٩٦٤٤١٧٦٨١٣٤٦٨٦١٢٢٤٩٧
حمل و نقل جاده اي..............
١٣٨٥..............٧٩٤٨١٣٣١٠٥٤٤٣٢٢١٩٤٤٩٥٧٥٢٤٧٢٣٧١٠٤٥٩١٣٨٦٠٠٠٠٠٠
١٣٨٧..............٨١٦٦١٠٣٤٠٧٤٩٣٦٢٣٨٦١٩٩١١٢٧٠٦٧٧١١٣٢٣٥٨٠٥٣٥٢٩٣٥٣٨٩
١٣٨٨..............٨٠٧٢٤٥٣٤٠٩٩٢٣٦٤٢٨٣١٢٧١٠٢٧٠٧٦١١١٥٨٢٠٣٥٧٣٩٥٢٦٥٣٦٤
١٣٨٩..............٨٠١٩٩٤٣٤٦٩٣١٣٧٣٧٧٨٤٩٠٥٣٢٧٥٢٦٦١١٧٤٧٠٠٩٣٤١٥٧٥٥٢٥٤
١٣٩٠..............٧٩٨٥٥١٣٤٧٥٨٤٣٧٥٢٧٧٠٧٨٦٣٢٧٥٧٢٩١١٧٩٥١٨٠١٤٢٣٩٠٥٢١٢
١٣٩١..............٨٢٨٤٧٥٣٥٦٣٩٤٣٨٣١٨٢٠٨٢٦٣٢٨٢٨٢٤١٢٣٨٥٨٦٠١٤٥٥٩٥٥٤٣٠
بنزين..............٣١١٢٨٥٣٤٥٨٧-٨٠٧٠٣٤٦٢٩٩٧٦٥٤٨٥٧٩٤٢٢٦١٢٣٢٥٣٣
نفت گاز..............٥١٧١٩٠٣٢١٨٠٧٣٨٣١١٣٧٩١٧٢٥٢٨٤٨٥٣٩٧٣٢٧٢٢٨٤١٢٨٤١
گاز مايع..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦٦٢٥٦٩٧٣
گاز طبيعي..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٤٩٦١١٣١١٦٥٣٥٥٣
حمل و نقل ريلي..............
١٣٨٥..............٨٢٠٠٥١٠٢٦١٢١٩٢٤٠٠٩٨٠٤٢٢٨٠٠٠٠٠٠
١٣٨٧..............٨٦٩١٥٤٠٨٦٤٢٣٢٢٤٢٤٩٩٠٦٩٨٥٥١٣٥٠
١٣٨٨..............٨٨٠٩٥٤٨١٦٥٢٣٥١٤٣٠٧٩١٩٢٧٣٥١٣٥٥
١٣٨٩..............٩٢٤٧٥٧٥٤٦٨٢٤٦٧٤٥٢١٩٦٥٠١٥٥٤٣٧٢
١٣٩٠..............٩٢٣٤٥٧٤٦٦٨٢٤٦٢٤٥١٥٩٦٣٦٧٦٥٤٣٧٢
١٣٩١..............٩٨٨٦٦١٥١٧٣٢٦٣٦٤٨٣٣١٠٣١٦٤٥٥٨٣٩٨
نفت گاز..............٩٨٨٦٦١٥١٧٣٢٦٣٦٤٨٣٣١٠٣١٦٤٥٥٨٣٩٨
حمل و نقل دريايي..............
١٣٨٥..............١٨٢٧١١٥٧٢٠٢١٢١٧٢٤٠٦٨١٥٢٨١١٤٠٤٠٠٠٠٠٠
١٣٨٧..............٢٦٥٦٩٥٢٨٨٦٧٧١١٧٨٧٦٩٢٩٠٤٧٧٥٣٣٨٠٠٠٠٠٠
١٣٨٨..............٥٦٠٨٢١٧٤٠٤٩٢٦١٣٢٣٩٥٢١٣٨١٤١٣٣٩٢٨٥٠٠٠٠٠٠٠
١٣٨٩..............٢٠٨٩٠١٢٥٠٧١٥٦٤٤٠٣٦٢٧٠٠٤٨٢٣٢٩٥٨٥٠٠٠٠٠٠
١٣٩٠..............٢٤٩٥٩٣٤٣٤٨٤٨٣٥٣٨٠١٩٥٧٢٣٨٠٢٤٧٦٠٠٠٠٠٠
١٣٩١..............٢٠٢٦٠١٢٨٢٠١٥٥٤٢٤٢٥٩٢٤٦٢٢٦٩٤٧٥٠٠٠٠٠٠
بنزين..............١٤٤٥١٦١-٣٧٤٧٠١٣٩٢٥٤٦٩٩٠٠٠٠٠٠
نفت گاز..............١٨٥٨١١١٥٦٢١٣٨٤٩٥٥٩٠٨٤١٩٣٩٠٨٩٠٠٠٠٠٠
نفت کوره..............٢٣٤١٠٩٨١٧٠٢٣٧٥٦٨٨٠٠٠٠٠٠
حمل و نقل هوايي ..............
١٣٨٥..............٣٢٥٦١١٩٥٦٥٢٣١٤٣٥٦٥١٥٣٨٥٣٢٩٣٩٥٥٠٠٠٠٠٠
١٣٨٧..............٣٣٣٧٥٢٠٠٣٢٢٣٧٤٥٧٥٧١٥٧٥٣٣٣١٥٢٥٤٢٣٩٣
١٣٨٨..............٣٨٦٤٢٢٣٣٨٩٢٧٧٤٣٢٠٨١٨٣٨٨٣٨٠٧٩٤٩٢٧١٠٧
١٣٨٩..............٣٩٨٤١٢٤١٦٦٢٨٦٤١٩٢٢١٨٩٩٩٣٩١٦٧٩٧٢٧١١٠
١٣٩٠..............٣٧٣٤٢٢٢٧٢٤٢٦٩٣٥٦٠٩١٧٨٦٤٣٦٥٩٨٤٧٢٦١٠٢
١٣٩١..............٣٧٠٩٤٢٢٦٠٧٢٦٨٣٣٦٦٨١٧٧٧١٣٦٣١٧٧١٢٥١٠٢
سوخت جت (JP٤)..............٩٢١١٠٢-٢٣٨٧٠٨٩١٦٣١٦٠١٥
سوخت نفت جت (ATK)..............٣٦١٦٧٢٢٥٠٤٢٦٨٩٦٤٤١٧٦٨١٣٤٦٨٦١٢٢٤٩٧
بنزين..............٦١-١٥٤١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مأخذ- وزارت نيرو- دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي