١٠-٢- ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي ناشي از مصرف انواع سوخت در بخش صنعت بر حسب نوع (تن)
شرحاکسيدهاي نيتروژن (NOX)دي اکسيد گوگرد (SO٢)تري اکسيد گوگرد (SO٣)مونو اکسيد کربن (CO)ذرات معلق (SPM)دي اکسيد کربن (CO٢)متان (CH٤)نيتروس اكسايد (N٢O )
١٣٨٥..............١٣١٢٩٩١٣٨٦٦٨١٩٩٥١٦٤٧٣١٥١٥٧٦١٥٢٢٤٦٠٠٠٠٠٠٠
١٣٨٧..............١٧٠٦٢٦٣٩٣٢١٨٥٨٦٨٢٥٥٢٢١٩٠٤٧٨٥٤٨٤٦٢٠٢٢٧٧٣٦١
١٣٨٨..............١٦٦١٦٧٣٤٣٣٧٤٥١١٦٣٣٧٤٠١٨٢٧٨٨٤٨٦٢٠٩٠٢١٣٧٣٢٩
١٣٨٩..............١٧١٩٦٢٣٠٠٤٠٥٤٤٦٧٣٢٤٤٤١٨٤٥٩٩٠٩٢٢٦٩٦٢١٧٧٣٢٠
١٣٩٠..............١٦٢٠٥٦١٩٠٤٦٥٢٨٠٦٢٤٥٥٣١٦٧٧٦٩١٥٣٦١٧٥٢٠٠٩٢٧٠
١٣٩١..............١٦٨٠٦٥٢٠٢٥٨٩٢٩٩٦١٤٦٨٧١٧٢٢٨٩٤٥٩٨٧٨٥٢٠٧٥٢٧٩
بنزين..............٣٥٩٤٠-٩٣٠٤٣٥٦٣٢٤٢٣١
نفت سفيد..............٩٤١-١٣-٤٤٢٦٧٢٠
نفت گاز..............١١٧٦٧٣٦٩٤٨٤٧١٤٧١٣٥٣٠٦٦٣١١٤٠٢٦٨٥٤
نفت کوره..............٣٥٢٢٢١٦٥٣١٤٢٥٢٥١٣٣٥٢٢١١٣٧٣٦٩٤٤٤١٨٨
گاز مايع..............١٤٦-٩٧-٢٢٣٢٣٣٤٠
گاز طبيعي..............١٢٠٥٦٢٢٤٦-٤٧٨٩١٠١٤١٧٦١٤٨٢٢٠١٣٥٧١٣٦
گاز کوره بلند..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١٤٩٨٩٠٠
مأخذ- وزارت نيرو- دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي