٩-٢- ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه اي ناشي از مصرف انواع سوخت در بخش کشاورزي (تن)
شرحاکسيدهاي نيتروژن (NOX)دي اکسيد گوگرد (SO٢)تري اکسيد گوگرد (SO٣)مونو اکسيد کربن (CO)ذرات معلق (SPM)دي اکسيد کربن (CO٢)متان (CH٤)نيتروس اكسايد (N٢O )
١٣٨٥..............٦٦٦٠٢٦٨١٨٥٤١٥١٨٩٦٨٢٩٠٧٢١١١١٤٢٩٠٠٠٠٠٠٠
١٣٨٧..............٧١٢٩٧٧٣٥٠٥٤٥٧٢٧٤٣٩٣٠٩٥٦١٣١٧١٢٣٧٨٠٥٤٨٠٤
١٣٨٨..............٧٢٣٦٥٧٣٧٥٨٤٤٩٢٨٥٤٥٣١٤٨٧١٣٦٦٢٢١٤٨٢٧٤٨٨٩
١٣٨٩..............٧١١٧٤٧٣١٠٥٤٤٤١٧١٥٨٣١٠٩٥١٣٧١٨٠٦٣٧٤١٤٨٣٤
١٣٩٠..............٦٠٨٧١٦٢٦٣٩٣٨١١٤١٢٨٢٦٥٩٣١٢٣٤٤٣٠١٦٤٢٤١٣٦
١٣٩١..............٦٠٩٠٠٦٢٥٤٢٣٨٠١٤٦٩٠٢٦٦٠٧١٢٦١٢٢٧٤٦٤٩٤١٣٨
بنزين..............٥١٦-١٣٢١٥٨٩٧٦١٠٣/٠
نفت سفيد..............٤٤٢١١-٦٨-٢٢٨٦٢٨١٠٢
نفت گاز..............٦٠٨٠٥٦٢٣٢٥٣٨٠١٣٣٠١٢٦٦٠٢١٠٧٠٨٠٤٨٦٠٠٤١٣٣
نفت کوره..............-----٣٥٥٢١/٠٠٣/٠
گاز طبيعي..............٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٦٦٣٠٦٩٣٠٣
مأخذ- وزارت نيرو- دفتر برنامه ريزي کلان برق و انرژي