٨-٢- مقدار فروش سموم برحسب نوع (تن)
سالجمعحشره كشكنه كشقارچ كشعلف كشموش كشحلزون كشگرانوله و روغن (١)ساير
١٣٧٥..............١٥٨٢٣(٢)٧٩٨٦١١٥٢١٩٢١٤٦٦١٥٥١٤(٢)٠٠٠٣٤
١٣٨٠..............٢٥٥٧٨(٣)٨٦٦٣١١٣٤٢٨١٣٧٢١١١٢٢٦٥٥٥٣٧٣٣
١٣٨٥..............٢٠٨٩٤(٣)٣٩١٧٢٤٠٣٢٨٥٩٩٧١٥٠٣٣٩٤٨٢
١٣٨٨..............٥٨٣٠٢٨٨٦٥٦٠٢١٨٠٦٠٠٢٩٦٩١٠٠
١٣٨٩..............٣٢٦٧١٤٨١٥٤٦٨٨٦٥٠٠١٧٧١٠
١٣٩٠..............٣٥٧٤١٦٢٣٠١٨٨١١٨١٠٠٢٠٠٤٩
١٣٩١..............١٨٨٤٥/٩٢٥/٢٩١٢٢٥٣٠٠٠١١٠٩١
١٣٩٢..............٧٢٤٦٠٢٧٩٤٠٠٤٤٩١٤٨
١) شامل سموم ديازينون گرانول، پادان گرانول، روغن امولسيون شونده و ريجنت است.
٢) در سال ١٣٧٥سموم گرانوله و روغن در حشره‌كش‌ها منظور گرديده است.
٣) شامل قرص‌ها نيز مي‌باشد.
مأخذ - شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي. دفتر طرح و برنامه.